املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سازمان برنامه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58364تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش915,400,000491,400,0001394-07-29
58376تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1055,200,000546,000,0001394-07-29
57089تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش914,505,000410,000,0001394-07-16
56816تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش704,900,000343,000,0001394-07-13
56595تهرانسازمان مركزيکلنگیفروش42412,000,0003,240,000,0001394-07-11
54537تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش18512,000,0002,220,000,0001394-06-21
54539تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1045,350,000556,400,0001394-06-21
53728تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1286,700,000857,600,0001394-06-14
53281تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش954,500,000430,000,0001394-06-09
52771تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001394-06-05
50424تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394-05-12
50055تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش40513,000,0004,810,000,0001394-05-10
49020تهرانسازمان شمالیمستغلاتفروش28014,110,0002,400,000,0001394-05-01
48717تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001394-04-29
47977تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش945,800,000542,200,0001394-04-20
47006تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1456,300,000913,500,0001394-04-08
46623تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش915,500,000500,500,0001394-04-06
46165تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-04-02
45840تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,500,000508,500,0001394-03-31
45640تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1555,100,000387,600,0001394-03-30
45641تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1356,500,000650,000,0001394-03-30
45020تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-03-24
45030تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش964,000,000384,000,0001394-03-24
44453تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش514,100,000209,000,0001394-03-21
44546تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش735,400,000394,200,0001394-03-19
43954تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001394-03-11
43486تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001394-03-06
43487تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-03-06
40876تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش766,800,000516,800,0001394-03-05
41079تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1285,600,000716,800,0001394-03-05
Page top