جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 975 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8974مشهد اديب جنوبيویلافروش2021,113,000225,000,0001390-09-29
8975مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش3001,000,00030,000,0001390-09-29
8976مشهد قاسم آباد - انديشه ویلافروش2401,000,000240,000,0001390-09-29
8977مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش200900,000180,000,0001390-09-29
8978مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش400750,000300,000,0001390-09-29
8979مشهدآزادشهرویلافروش3502,800,0001,100,000,0001390-09-29
8980مشهدقاسم آباد - اديب ویلافروش154900,000138,600,0001390-09-29
8984مشهدقاسم آباد - فلاحيویلارهن و اجاره200400,00010,000,0001390-09-29
8994مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش3001,000,000300,000,0001390-09-29
8889مشهدقاسم آباد - حسابي ویلافروش2081,100,000280,000,0001390-09-28
8890مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش1731,000,000173,000,0001390-09-28
8891مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش2371,300,000350,000,0001390-09-28
8892مشهدقاسم آباد - حجاب ویلافروش200800,000180,000,0001390-09-28
8893مشهدقاسم آباد - شاهدویلافروش2001,050,000230,000,0001390-09-28
8894مشهد قاسم آباد - اماميه ویلافروش2501,000,000250,000,0001390-09-28
8895مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش225888,000200,000,0001390-09-28
8896مشهداديب جنوبي ویلافروش2021,200,000250,000,0001390-09-28
8897مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش2101,140,000240,000,0001390-09-28
8898مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش300800,000240,000,0001390-09-28
8899مشهدقاسم آباد - راستي ویلافروش196867,000170,000,0001390-09-28
8900مشهدبلوار شاهدویلافروش2402,300,000550,000,0001390-09-28
8901مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش2201,360,000300,000,0001390-09-28
8902مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2251,750,000400,000,0001390-09-28
8903مشهدقاسم آباد - يوسفي ویلافروش208860,000180,000,0001390-09-28
8904مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2501,400,000350,000,0001390-09-28
8905مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش220720,000160,000,0001390-09-28
8906مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش256760,000195,000,0001390-09-28
8911مشهد بلوار فلاحي ویلافروش300800,000300,000,0001390-09-28
8912مشهدقاسم آباد - حسابيویلافروش600833,000500,000,0001390-09-28
8913مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,000,000200,000,0001390-09-28
Page top