جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 971 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8939مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش300750,000220,000,0001390-09-29
8942مشهد اديب جنوبي ویلافروش2251,000,000225,000,0001390-09-29
8943مشهداستاد يوسفيویلافروش2131,070,000230,000,0001390-09-29
8946مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش2101,050,000220,000,0001390-09-29
8947مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش168900,000150,000,0001390-09-29
8949مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش300700,000210,000,0001390-09-29
8952مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش2201,000,000220,000,0001390-09-29
8953مشهدآزادشهر - سيد رضيویلافروش3753,000,0001,000,000,0001390-09-29
8954مشهدالهيه - فاطميهویلافروش1701,550,000265,000,0001390-09-29
8955مشهدقاسم آباد - رستگاريویلافروش193958,000185,000,0001390-09-29
8956مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش1602,625,0004,200,000,0001390-09-29
8957مشهدآزاد شهر - دانش آموزویلافروش1052,000,000210,000,0001390-09-29
8958مشهد قاسم آباد - انديشهویلافروش192900,000180,000,0001390-09-29
8959مشهد قاسم آباد - انديشه ویلافروش200830,000175,000,0001390-09-29
8960مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش1751,200,000200,000,0001390-09-29
8961مشهدقاسم آباد - يوسفيویلافروش2131,070,000230,000,0001390-09-29
8962مشهدقاسم آباد - حسابيویلامعاوضه1601,200,000195,000,0001390-09-29
8963مشهداديب جنوبيویلافروش2251,111,000250,000,0001390-09-29
8964مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,850,000370,000,0001390-09-29
8966مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش3541,180,0004,200,000,0001390-09-29
8968مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش1682,380,000400,000,0001390-09-29
8969مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش2551,000,000255,000,0001390-09-29
8970مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش198858,000170,000,0001390-09-29
8971مشهد اديب جنوبي ویلافروش2251,000,000225,000,0001390-09-29
8972مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش208900,000190,000,0001390-09-29
8973مشهدقاسم آباد - رستگاريویلافروش2001,350,000270,000,0001390-09-29
8974مشهد اديب جنوبيویلافروش2021,113,000225,000,0001390-09-29
8975مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش3001,000,00030,000,0001390-09-29
8976مشهد قاسم آباد - انديشه ویلافروش2401,000,000240,000,0001390-09-29
8977مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش200900,000180,000,0001390-09-29
Page top