مغازه های تهران و شهرستانها

لیست مغازه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 964 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهبناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
47194تهراننیروی هواییرهن و اجاره25010,000,000100,000,0001394/04/10
47135تهرانولیعصر - ونکرهن و اجاره8525,000,000100,000,0001394/04/09
47129تهرانمیردامادرهن و اجاره464,500,00030,000,0001394/04/09
47125تهراننارمکرهن و اجاره1007,000,000150,000,0001394/04/09
47059تهراناقدسیهرهن و اجاره706,000,00050,000,0001394/04/09
46988تهرانمیرداماد - نفت رهن و اجاره188,500,00050,000,0001394/04/08
46971تهرانشهرک ژاندارمریرهن و اجاره604,000,00050,000,0001394/04/08
46969تهراننیاوران رهن و اجاره205,000,000100,000,0001394/04/08
46951قزوینگلسارخرید503,800,000190,000,0001394/04/08
46936تهرانشهرک غرباجاره12050,000,0001394/04/08
43367تهرانآیت الله کاشانیاجاره40کارشناسی1394/04/08
46847تهرانشهرک یاسرهن و اجاره5010,000,00050,000,0001394/04/07
46829تهرانونکرهن و اجاره8525,000,000100,000,0001394/04/07
46789تهراناشرفی - نیایشرهن و اجاره20013,200,000100,000,0001394/04/07
46767رشتشهرداریخرید2538,000,000950,000,0001394/04/06
46766تهرانهفت تیررهن47600,000,0001394/04/06
46757تهرانمرزدارانرهن و اجاره806,000,000200,000,0001394/04/06
46749تهران استاد معینرهن و اجاره12020,000,000250,000,0001394/04/06
46719تهرانستارخانرهن و اجاره15030,000,000300,000,0001394/04/06
46705قزوینشهید باباییخرید3527,000,000945,000,0001394/04/06
46669تهراناقدسیهرهن و اجاره12626,000,000400,000,0001394/04/06
46663تهرانشهرک غربرهن1551,400,000,0001394/04/06
46587تهرانپاسداران - گلستانرهن و اجاره45090,000,000450,000,0001394/04/04
46566تهرانبلوار پروینرهن و اجاره1502,000,00020,000,0001394/04/04
46560تهرانتهرانپارسرهن و اجاره802,100,00040,000,0001394/04/04