املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 9 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95336تهراندانشگاه هوايی شمالیآپارتمانفروش952,900,000275,500,0001396/01/07
95459تهراندکتر هوشیارآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00020,000,0001395/12/22
80302تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش64118,000,0001395/11/09
91888تهرانغیاثوندآپارتمانفروش453,400,000155,000,0001395/10/28
80035تهراناستاد معینآپارتمانفروش601,900,000118,000,0001395/10/27
89096تهرانهاشمیآپارتمانرهن و اجاره84850,00020,000,0001395/08/10
68722تهران21 متري جيآپارتمانفروش513,590,000186,000,0001394-11-24
67521تهران21 متري جيآپارتمانفروش513,730,000190,000,0001394-11-24
60954تهرانانتهای استاد معینآپارتمانفروش602,400,000144,000,0001394-08-26
59714تهراندامپزشکیکلنگیفروش68کارشناسیکارشناسی1394-08-16
57491تهراناستاد معینمغازهفروش1030,000,000300,000,0001394-07-21
15047تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001394-06-02
51817تهراندکتر هوشیارآپارتمانفروش75300,000,0001394-06-02
33992تهرانهاشمی - جیمستغلاتفروش1153,000,000,0001394-05-27
50102تهرانهاشمیآپارتمانفروش522,700,000140,000,0001394-05-27
32086تهران آزادی - شهیدانآپارتمانفروش573,600,000210,000,0001394-02-05
32084تهرانجیحونآپارتمانفروش1173,200,000375,000,0001394-02-05
33738تهرانآزادیاداریفروش573,330,000190,000,0001394-02-05
33742تهرانبلوار شهیدان اداریفروش693,600,000248,000,0001393-11-11
32089تهرانآزادی - شهیدانآپارتمانفروش753,650,000273,000,0001393-10-26
21270تهراندامپزشکیآپارتمانفروش753,150,000233,000,0001393-09-20
20962تهرانمهرآباد جنوبيآپارتمانپیش فروش901,800,000162,000,0001393-07-16
17222تهرانمهرآبادجنوبيآپارتمانفروش552,400,000132,000,0001393-06-19
15770تهران مهرآباد جنوبيآپارتمانفروش1173,100,000350,000,0001393-06-10
15780تهرانآزاديآپارتمانفروش622,600,000162,000,0001393-06-10
15507تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش652,100,000113,600,0001393-06-06
15403تهرانمیدان شمشیری - خیابان لقمان حکیمآپارتمانفروش822,300,000188,600,0001393-06-01
15242تهرانخیابان هاشمیآپارتمانفروش473,050,000143,350,0001393-05-01
14885تهراناستاد معین - 21 متری جیتجاریفروش83300,000,0001393-02-27
14863تهراناستاد معین - خیابان دامپزشکیآپارتمانفروش553,200,000176,000,0001393-02-22
Page top