جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88346تهراننارمکآپارتمانرهن7075,000,0001395/08/03
88344تهراننارمکآپارتمانرهن7065,000,0001395/08/03
88200تهراننارمکآپارتمانفروش814,000,000324,000,0001395/08/03
88199تهراننارمکآپارتمانفروش1557,600,0001,178,000,0001395/08/03
88198تهراننارمکآپارتمانفروش773,600,000277,200,0001395/08/03
88196تهراننارمکآپارتمانفروش925,800,000533,600,0001395/08/03
88064تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره561,000,00020,000,0001395/08/02
88067تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره651,000,00010,000,0001395/08/02
88065تهرانگلبرگ غربیمغازهرهن و اجاره5011,000,000110,000,0001395/08/02
88063تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره2503,000,00050,000,0001395/08/02
88061تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره971,400,00085,000,0001395/08/02
87809تهراننارمکآپارتمانفروش784,800,000374,400,0001395/07/28
87785تهراننارمکآپارتمانرهن6455,000,0001395/07/27
87365تهرانسمنگانآپارتمانفروش614,754,000290,000,0001395/07/25
87366تهرانسرسبز کلنگیفروش25019,800,00020,000,000,0001395/07/25
87363تهرانپدر ثانیآپارتمانفروش1134,400,000497,200,0001395/07/25
87364تهراننارمکآپارتمانفروش1144,600,000524,400,0001395/07/25
87175تهران46 متریآپارتمانرهن و اجاره60750,00040,000,0001395/07/18
86967تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره801,200,00020,000,0001395/07/15
86883تهرانگلبرگ غربیمغازهرهن و اجاره5011,000,000110,000,0001395/07/15
86829تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره6513,000,00030,000,0001395/07/14
86735تهرانسرسبزاداریرهن و اجاره611,500,00020,000,0001395/07/13
86596تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00020,000,0001395/07/11
86595تهران46 متریآپارتمانرهن و اجاره77800,00050,000,0001395/07/11
86442تهراننارمککلنگیفروش1109,500,0001,035,500,0001395/07/11
86443تهرانجانبازان شرقیاداریفروش606,000,000360,000,0001395/07/11
86441تهراننارمکآپارتمانفروش1255,800,000725,000,0001395/07/11
86310تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره641,700,00020,000,0001395/07/06
86113تهران46 متریآپارتمانرهن و اجاره751,500,00025,000,0001395/07/05
86004تهراننارمکمغازهرهن150150,000,0001395/07/04
Page top