املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65733تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-10-20
65737تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1386,200,000855,600,0001394-10-20
65738تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001394-10-20
65753تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-10-20
63390تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1054,200,000441,000,0001394-10-16
65218تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1357,400,0001,000,000,0001394-10-14
65219تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1424,200,000595,400,0001394-10-14
65247تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001394-10-14
64968تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1184,250,000501,500,0001394-10-12
64991تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش77614,000,0005,600,000,0001394-10-12
64704تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1634,601,000750,000,0001394-10-09
64730تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1368,500,0001,156,000,0001394-10-09
64546تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1567,000,0001,092,000,0001394-10-07
64565تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش1024,412,000450,000,0001394-10-07
64350تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1357,638,000550,000,0001394-10-05
64088تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش60012,000,0006,120,000,0001394-10-02
64057تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش1,6807,500,00012,600,000,0001394-10-02
64058تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001394-10-02
64079تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1225,600,000683,200,0001394-10-02
64080تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش4757,000,0002,072,000,0001394-10-02
63645تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش54014,500,0004,350,000,0001394-09-29
63646تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001394-09-29
63675تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1224,800,000585,600,0001394-09-29
63388تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-09-26
63418تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,700,000871,000,0001394-09-26
63109تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش150کارشناسیکارشناسی1394-09-24
63119تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20010,000,0001,800,000,0001394-09-24
63120تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,900,000892,700,0001394-09-24
63126تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394-09-24
62835تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394-09-22
Page top