جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18512تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1023,500,000357,000,0001393/06/27
18374تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001393/06/26
18376تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/06/26
18203تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393/06/25
18204تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393/06/25
18205تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1393/06/25
18206تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/06/25
18016تهرانامیرآبادکلنگیفروش82515,000,00012,375,000,0001393/06/24
18022تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1575,000,000785,000,0001393/06/24
17593تهرانکردستاناداریفروش6814,000,000952,000,0001393/06/22
17357تهرانکردستان اداریفروش20017,500,0003,500,000,0001393/06/21
17371تهرانکردستان آپارتمانفروش22012,500,0002,750,000,0001393/06/21
17226تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش705,700,000399,000,0001393/06/19
17227تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001393/06/19
17231تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1055,450,000570,000,0001393/06/19
15701تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1393/06/09
15698تهرانامیرآبادآپارتمانفروش906,900,000621,000,0001393/06/09
15699تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1907,200,0001,368,000,0001393/06/09
15523تهران كارگر شماليمغازهفروش3312,000,000396,000,0001393/06/09
15518تهران امیر آباد شمالیآپارتمانفروش1127,600,000851,200,0001393/06/07
15520تهران امیر آباد شمالیآپارتمانفروش1127,600,000851,200,0001393/06/07
14274تهرانامیرآباد - خیابان فاطمیآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001392/08/14
14005تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش513,125,000250,000,0001392/05/21
13690تهرانامیرآباد - خیابان فاطمی غربیآپارتمانفروش784,500,000351,000,0001392/01/25
13174تهراننبش جمالزاده شمالیمغازهفروش2910,000,000290,000,0001391/08/09
12972تهرانجمالزاده - نرسیده به بهارستاناداریفروش494,000,000196,000,0001391/07/08
12723تهرانامیرآباد - كارگر شمالیآپارتمانفروش643,000,000192,000,0001391/05/21
9670تهرانکارگر شماليآپارتمانپیش فروش603,300,000198,000,0001390/10/06
Page top