املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26347تهرانکردستانآپارتمانفروش2105,500,0001,155,000,0001393-09-02
25824تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393-08-27
25825تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1356,800,000918,000,0001393-08-27
25837تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393-08-27
25253تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1066,100,000646,600,0001393-08-24
25264تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-08-24
25306تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393-08-24
25373تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش804,362,500349,000,0001393-08-24
24865تهرانکردستانآپارتمانفروش1104,910,000540,000,0001393-08-20
24465تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش9010,000,000900,000,0001393-08-19
24537تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش766,600,000501,600,0001393-08-19
24634تهرانجمالزاده شمالیمغازهفروش8026,000,0002,080,000,0001393-08-19
24339تهرانکردستانآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001393-08-18
24421تهرانکردستانآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-08-18
24220تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش655,700,000370,500,0001393-08-17
24144تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001393-08-15
24145تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393-08-15
23940تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393-08-12
23936تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1325,700,000752,400,0001393-08-11
23729تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1105,350,000588,500,0001393-08-10
23526تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش564,300,000240,800,0001393-08-08
23527تهرانامیرآبادآپارتمانفروش686,620,000450,000,0001393-08-08
23528تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1234,200,000516,600,0001393-08-08
22528تهرانجمالزادهاداریفروش752,600,000195,000,0001393-07-29
22294تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393-07-28
22312تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش935,200,000480,000,0001393-07-28
22340تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-07-28
22149تهرانجمالزادهآپارتمانفروش504,400,000220,000,0001393-07-27
22215تهرانجمالزادهکلنگیفروش1437,800,0001,115,400,0001393-07-27
22077تهرانامیرآبادآپارتمانفروش676,500,000435,500,0001393-07-26
Page top