جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26436تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001393/09/08
26437تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/09/08
26481تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش543,800,000205,200,0001393/09/08
26487تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش985,500,000539,000,0001393/09/08
24480تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001393/09/04
25501تهرانستاری شمالیآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001393/09/04
26137تهرانسردار جنگلمغازهفروش2730,000,0001393/08/29
26138تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش734,200,000306,600,0001393/08/29
26143تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش713,900,000276,900,0001393/08/29
26148تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393/08/29
26154تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش746,000,000444,000,0001393/08/29
26156تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش614,700,000286,700,0001393/08/29
25840تهرانسردارجنگلمغازهفروش2730,000,0001393/08/27
25841تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1369,200,0001,250,000,0001393/08/27
25842تهرانپونک _ بلوارعدلآپارتمانفروش746,000,000444,000,0001393/08/27
25843تهرانپونک - آبشناسانآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001393/08/27
25844تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001393/08/27
25847تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001393/08/27
25848تهرانپیامبرآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001393/08/27
25851تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش713,900,000276,900,0001393/08/27
25451تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش833,610,000300,000,0001393/08/25
25265تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش944,600,000432,400,0001393/08/24
25266تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش734,850,000354,050,0001393/08/24
25267تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش684,200,000285,000,0001393/08/24
25271تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001393/08/24
25298تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393/08/24
25299تهرانپونکآپارتمانفروش703,645,000255,000,0001393/08/24
25316تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش785,800,000452,400,0001393/08/24
25335تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393/08/24
24755تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش62350,000,0001393/08/20
Page top