جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86202تهرانمیرزاباباییمغازهرهن و اجاره4750,000,00050,000,0001395/07/06
86200تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره86100,00090,000,0001395/07/06
86203تهرانپونکمغازهرهن50200,000,0001395/07/06
86199تهرانپونکمغازهرهن و اجاره4012,500,000100,000,0001395/07/06
86198تهرانپیامبر غربیآپارتمانرهن و اجاره1352,000,00050,000,0001395/07/06
86201تهرانپونک - اشرفیاداریرهن116180,000,0001395/07/06
86146تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش846,800,000571,200,0001395/07/06
86145تهرانپونکآپارتمانفروش885,700,000501,600,0001395/07/06
86144تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش1944,125,000800,000,0001395/07/06
86041تهرانپونکمغازهرهن و اجاره6724,000,000300,000,0001395/07/05
85855تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1255,800,0001395/07/04
85834تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش635,500,000346,500,0001395/07/04
85854تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش615,900,000360,000,0001395/07/04
85890تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره601,200,00020,000,0001395/07/04
85891تهرانپونکآپارتمانرهن93120,000,0001395/07/04
85828تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش745,200,000384,800,0001395/07/04
85827تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش995,200,000514,000,0001395/07/04
85684تهرانپونکآپارتمانرهن5065,000,0001395/07/01
85594تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش843,400,000285,600,0001395/07/01
85533تهرانپونککلنگیفروش20014,000,0001395/07/01
85530تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395/07/01
85532تهرانباغ ملیآپارتمانفروش773,900,000300,300,0001395/07/01
85531تهرانپونکآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395/07/01
85500تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن95120,000,0001395/06/29
85464تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00050,000,0001395/06/29
85463تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره96کارشناسیکارشناسی1395/06/29
85448تهرانبلوار فردوساداریرهن115210,000,0001395/06/29
85383تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره852,000,00035,000,0001395/06/28
85384تهرانسردار شمالیاداریرهن140185,000,0001395/06/28
85382تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن7575,000,0001395/06/28
Page top