جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33806تهرانبلوار عدل شمالیآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001393/11/12
33807تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001393/11/12
33532تهرانسردار جنگلکلنگیفروش608,000,000800,000,0001393/11/09
33462تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001393/11/08
33528تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001393/11/08
33107تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001393/11/06
33111تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001393/11/06
32958تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1034,500,000463,500,0001393/11/05
32962تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393/11/05
32963تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1276,000,000762,000,0001393/11/05
32550تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش837,000,000399,000,0001393/11/01
32551تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش974,800,000465,600,0001393/11/01
32556تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش784,900,000382,200,0001393/11/01
32255تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش776,200,000477,400,0001393/10/29
32272تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1055,900,000619,500,0001393/10/29
32106تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش724,170,000300,000,0001393/10/27
32096تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش724,300,000309,600,0001393/10/27
31569تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش1266,200,000781,200,0001393/10/22
31380تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش8050,000,0004,000,000,0001393/10/21
31382تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش906,400,000576,000,0001393/10/21
31400تهرانپونکآپارتمانفروش865,800,000498,800,0001393/10/21
31418تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش706,500,000455,000,0001393/10/21
31507تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش654,850,000315,000,0001393/10/21
31182تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش22520,000,0001393/10/20
31222تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش804,250,000340,000,0001393/10/20
31236تهرانپونکزمینفروش2259,000,0002,025,000,0001393/10/20
30794تهرانپونکآپارتمانفروش974,500,000436,500,0001393/10/16
30796تهرانپونکآپارتمانفروش805,900,000472,000,0001393/10/16
30797تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001393/10/16
30817تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش514,690,000239,000,0001393/10/16
Page top