جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25507تهرانشهرانمغازهفروش1918,000,000342,000,0001393/08/25
24835تهرانشهرانآپارتمانفروش674,300,000288,100,0001393/08/20
24836تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001393/08/20
24839تهرانشهرانآپارتمانفروش874,000,000348,000,0001393/08/20
24280تهرانشهرانآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393/08/17
24281تهرانشهران - ف دومآپارتمانفروش574,600,000262,200,0001393/08/17
24282تهرانشهرانآپارتمانفروش1005,900,000590,000,0001393/08/17
24299تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1052,950,000309,750,0001393/08/17
23760تهرانشهرانکلنگیفروش3008,500,0003,825,000,0001393/08/10
23761تهرانشهرانآپارتمانفروش924,350,000400,000,0001393/08/10
23762تهرانشهراناداریفروش805,500,000440,000,0001393/08/10
23763تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش833,620,000300,000,0001393/08/10
21776تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش873,565,000310,000,0001393/07/24
21777تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001393/07/24
21778تهرانشهرانمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393/07/24
21779تهرانشهران - ف دومآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001393/07/24
21856تهرانشهران - ف دوماداریفروش1425,000,000350,000,0001393/07/24
21380تهرانشهرانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393/07/19
21381تهرانشهرانآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393/07/19
21382تهرانشهرانآپارتمانفروش952,000,000190,000,0001393/07/19
21383تهرانشهرانآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001393/07/19
21384تهرانشهرانآپارتمانفروش644,300,000275,000,0001393/07/19
21385تهرانشهرانآپارتمانفروش723,800,000273,600,0001393/07/19
21386تهرانشهرانآپارتمانفروش1225,600,000683,200,0001393/07/19
21387تهرانشهرانآپارتمانفروش1225,300,000646,600,0001393/07/19
20826تهرانشهرانآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393/07/14
20827تهرانشهرانآپارتمانفروش805,500,000400,000,0001393/07/14
20828تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1854,800,000888,000,0001393/07/14
20829تهرانشهرانآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001393/07/14
20897تهرانشهرانآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001393/07/14
Page top