جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64696تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1465,600,000817,600,0001394/10/09
64541تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394/10/07
63648تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش7274,300,000312,000,0001394/09/29
63649تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394/09/29
63389تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش1,59612,000,0009,636,000,0001394/09/26
62291تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش956,700,000636,500,0001394/09/14
62029تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394/09/09
61410تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش914,200,000382,200,0001394/09/02
61442تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش914,200,000382,200,0001394/09/02
61242تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001394/08/30
61106تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001394/08/28
60829تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394/08/26
60623تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش855,764,000490,000,0001394/08/25
60346تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394/08/21
59887تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394/08/18
59906تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1094,800,000523,200,0001394/08/18
59641تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1435,500,000786,500,0001394/08/16
59356تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1163,750,000435,000,0001394/08/12
59125تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001394/08/10
58364تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش915,400,000491,400,0001394/07/29
58376تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1055,200,000546,000,0001394/07/29
57089تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش914,505,000410,000,0001394/07/16
56816تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش704,900,000343,000,0001394/07/13
56595تهرانسازمان مركزيکلنگیفروش42412,000,0003,240,000,0001394/07/11
54537تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش18512,000,0002,220,000,0001394/06/21
54539تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1045,350,000556,400,0001394/06/21
53728تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1286,700,000857,600,0001394/06/14
53281تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش954,500,000430,000,0001394/06/09
52771تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001394/06/05
50424تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394/05/12
Page top