جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79666تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش943,830,000360,000,0001395/05/02
79510تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش805,600,000448,000,0001395/04/30
78750تهرانسازمان برنامه آپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001395/04/23
78162تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001395/04/20
74782تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001395/03/04
72979تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش765,200,000395,200,0001395/02/01
72984تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001395/02/01
72573تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001395/01/29
71765تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش986,125,000600,000,0001395/01/21
71186تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش806,300,000504,000,0001394/12/24
70411تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394/12/11
69632تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش904,666,000420,000,0001394/12/03
69351تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,200,0001,066,400,0001394/11/29
68987تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,100,000463,300,0001394/11/26
68610تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,100,000463,300,0001394/11/21
68341تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1075,800,000620,600,0001394/11/19
68131تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش5856,800,0003,978,000,0001394/11/17
68138تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/11/17
67430تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001394/11/08
67115تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش45610,500,0002,992,500,0001394/11/06
66852تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش713,700,000262,700,0001394/11/04
66860تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/11/04
66861تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394/11/04
66619تهرانسازمان مركزیآپارتمانمعاوضه1035,200,000535,600,0001394/11/01
66465تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001394/10/27
66447تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001394/10/27
65913تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001394/10/22
65720تهرانسازمان جنوبیکلنگیفروش6309,500,0005,937,500,0001394/10/20
65722تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1686,000,0001,000,000,0001394/10/20
65212تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1327,400,0001394/10/14
Page top