جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29101تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1015,100,000515,100,0001393/10/03
29165تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1184,500,000531,000,0001393/10/03
28673تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش605,100,000306,000,0001393/09/29
28674تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001393/09/29
28684تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش534,340,000230,000,0001393/09/29
28734تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001393/09/29
28820تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش584,140,000240,000,0001393/09/29
28821تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393/09/29
28827تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش944,735,000445,090,0001393/09/29
28429تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1977,000,0001,379,000,0001393/09/26
28430تهرانبلوارفردوساداریفروش766,000,000456,000,0001393/09/26
28450تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001393/09/26
28078تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش783,800,000296,400,0001393/09/23
28079تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش934,800,000446,400,0001393/09/23
28080تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1804,800,000864,000,0001393/09/23
28098تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش603,920,000235,000,0001393/09/23
28121تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش715,000,000355,000,0001393/09/23
28134تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش574,200,000239,400,0001393/09/23
28161تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش824,270,000350,000,0001393/09/23
28200تهرانبلوارفردوساداریفروش505,700,000285,000,0001393/09/23
28201تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش644,200,000268,800,0001393/09/23
28202تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش944,700,000441,800,0001393/09/23
28212تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش544,600,000248,400,0001393/09/23
28219تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش634,300,000270,900,0001393/09/23
27964تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393/09/20
27967تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش724,166,000300,000,0001393/09/20
27972تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001393/09/20
27589تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش504,400,000220,000,0001393/09/18
27590تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393/09/18
27604تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش32010,500,0001393/09/18
Page top