جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30750تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش654,200,000273,000,0001393/10/15
30573تهرانبلوار فردوساداریفروش705,000,000350,000,0001393/10/14
30473تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش625,400,000334,800,0001393/10/13
30483تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001393/10/13
30110تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1435,400,000772,200,0001393/10/10
30180تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش41911,500,0004,818,500,0001393/10/10
29914تهرانبلوارفردوسمغازهفروش5020,000,0001,000,000,0001393/10/09
29858تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش653,600,000234,000,0001393/10/08
29475تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش804,900,000392,000,0001393/10/06
29367تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش485,420,000260,000,0001393/10/05
29368تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1304,300,000559,000,0001393/10/05
29369تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش823,400,000278,800,0001393/10/05
29410تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش895,200,000462,800,0001393/10/05
29101تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1015,100,000515,100,0001393/10/03
29165تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1184,500,000531,000,0001393/10/03
28673تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش605,100,000306,000,0001393/09/29
28674تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001393/09/29
28684تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش534,340,000230,000,0001393/09/29
28734تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001393/09/29
28820تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش584,140,000240,000,0001393/09/29
28821تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393/09/29
28827تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش944,735,000445,090,0001393/09/29
28429تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1977,000,0001,379,000,0001393/09/26
28430تهرانبلوارفردوساداریفروش766,000,000456,000,0001393/09/26
28450تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001393/09/26
28078تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش783,800,000296,400,0001393/09/23
28079تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش934,800,000446,400,0001393/09/23
28080تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1804,800,000864,000,0001393/09/23
28098تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش603,920,000235,000,0001393/09/23
28121تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش715,000,000355,000,0001393/09/23
Page top