جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17992تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش844,050,000340,000,0001393/06/24
17993تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/06/24
17994تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش503,600,000180,000,0001393/06/24
17995تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/06/24
18001تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393/06/24
18002تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش644,687,500300,000,0001393/06/24
18003تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش614,420,000269,620,0001393/06/24
18004تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001393/06/24
18011تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1827,500,0001,365,000,0001393/06/24
18013تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393/06/24
18014تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001393/06/24
17429تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393/06/22
17496تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش808,750,000700,000,0001393/06/22
17181تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1036,700,000690,100,0001393/06/19
17187تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1166,400,000742,400,0001393/06/19
17190تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1125,100,000571,200,0001393/06/19
17191تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش883,150,000277,000,0001393/06/19
17192تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش28510,500,0002,992,500,0001393/06/19
17194تهرانستاری جنوب مغازهفروش7619,000,0001,444,000,0001393/06/19
17195تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش794,500,000355,500,0001393/06/19
17201تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1375,700,000780,900,0001393/06/19
17202تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,600,000460,000,0001393/06/19
16898تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001393/06/18
16901تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش814,350,000350,000,0001393/06/18
16902تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001393/06/18
16905تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393/06/18
16720تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش534,716,981250,000,0001393/06/17
16721تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393/06/17
16732تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393/06/17
16749تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393/06/17
Page top