جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85360تهرانبر پاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/06/28
85359تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1282,850,0008,500,0001395/06/28
85358تهرانبوستان دومآپارتمانرهن200330,000,0001395/06/28
85355تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1756,000,00060,000,0001395/06/28
85243تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001395/06/27
85244تهرانپاسداراناداریفروش729,000,000648,000,0001395/06/27
85200تهرانشهید عراقی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1753,000,000200,000,0001395/06/25
85151تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1605,000,00050,000,0001395/06/24
85152تهراننوبنیادمغازهرهن و اجاره507,000,000300,000,0001395/06/24
85103تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000150,000,0001395/06/24
85058تهرانبهارستانهاآپارتمانرهن و اجاره1302,500,000180,000,0001395/06/24
85057تهراننارنجستانهااداریرهن و اجاره1454,500,00090,000,0001395/06/24
85036تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانفروش8610,000,000860,000,0001395/06/24
84956تهراننوبنیادآپارتمانرهن75130,000,0001395/06/23
84908تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1454,300,00060,000,0001395/06/23
84847تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1252,800,00030,000,0001395/06/21
84846تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1674,000,00090,000,0001395/06/21
84845تهرانسروستانهاآپارتمانرهن و اجاره2302,000,000200,000,0001395/06/21
84844تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانرهن و اجاره1302,100,000160,000,0001395/06/21
84714تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1477,300,0001,073,000,0001395/06/20
84713تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2008,200,0001,640,000,0001395/06/20
84630تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانرهن و اجاره902,500,000100,000,0001395/06/18
84627تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره52کارشناسیکارشناسی1395/06/18
84625تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1201,000,000100,000,0001395/06/18
84527تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره621,500,00040,000,0001395/06/17
84525تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره801,500,000100,000,0001395/06/17
84432تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1302,500,000180,000,0001395/06/16
84430تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/06/16
84190تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1083,700,00050,000,0001395/06/15
84193تهرانبوستان دومآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/06/15
Page top