جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21859تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش37540,000,0001393/07/24
18394تهرانونک اداریفروش13517,000,0001393/07/23
21769تهرانونکاداریفروش14020,000,0002,800,000,0001393/07/23
21404تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1789,800,0001,774,400,0001393/07/20
21405تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش1146,500,000741,000,0001393/07/20
21437تهرانملاصدرامغازهفروش12050,000,0006,000,000,0001393/07/20
21438تهرانملاصدرااداریفروش5210,500,000546,000,0001393/07/20
21452تهرانونک - سئولاداریفروش15210,500,0001,596,000,0001393/07/20
21122تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1448,500,0001,224,000,0001393/07/17
21123تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش1103,000,000,0001393/07/17
21138تهرانونک - ملاصدراکلنگیفروش54930,000,00018,900,000,0001393/07/17
21194تهرانونکاداریفروش788,500,000663,000,0001393/07/17
21195تهرانونکمغازهفروش2075,000,0001,500,000,0001393/07/17
21196تهرانونکاداریفروش60045,000,0001393/07/17
21201تهرانونکاداریفروش24032,000,0007,680,000,0001393/07/17
21207تهرانونکمغازهفروش1818,000,000324,000,0001393/07/17
20986تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1735,600,000966,000,0001393/07/16
20783تهرانونکآپارتمانفروش1207,900,000948,000,0001393/07/14
20784تهرانونک - برزیلمستغلاتفروش14020,000,0001393/07/14
20847تهرانونکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393/07/14
20853تهرانونکمغازهفروش3550,000,0001,750,000,0001393/07/14
20920تهرانونک - شیخ بهاییمستغلاتفروش1061,900,000,0001393/07/14
20744تهرانونککلنگیفروش12025,000,0003,250,000,0001393/07/12
20747تهرانملاصدراکلنگیفروش8525,000,0003,075,000,0001393/07/12
20040تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393/07/07
20041تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393/07/07
20048تهرانمیردامادمغازهفروش1355,000,0001393/07/07
20072تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001393/07/07
19939تهرانونک - گاندیکلنگیفروش52016,000,0008,320,000,0001393/07/06
19687تهرانونک مغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1393/07/05
Page top