جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24193تهرانسیدخندان - جلفامغازهفروش4020,000,000800,000,0001393/08/15
24195تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393/08/15
24196تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393/08/15
22867تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش803,700,000296,000,0001393/08/04
22461تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش1327,500,000990,000,0001393/07/29
22148تهرانجلفاآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001393/07/27
21378تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش1105,850,000643,500,0001393/07/19
21080تهرانسیدخندانمستغلاتفروش11515,000,0001393/07/17
21040تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش2005,500,0001,100,000,0001393/07/16
20863تهرانسید خنداناداریفروش1504,350,000650,000,0001393/07/14
20892تهرانسید خندانآپارتمانفروش1064,250,000450,000,0001393/07/14
20618تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش555,200,000286,000,0001393/07/10
20619تهراندبستان - جلفاآپارتمانفروش1114,950,000550,000,0001393/07/10
19877تهرانجلفاآپارتمانفروش1725,000,000860,000,0001393/07/06
18463تهرانجلفاآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393/06/27
18488تهرانجلفاآپارتمانفروش1356,600,000891,000,0001393/06/27
18507تهرانجلفاآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393/06/27
17547تهرانجلفاآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393/06/22
16472تهرانجلفاآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393/06/15
15317تهرانسیدخندان - خیابان شريعتیآپارتمانفروش1227,000,000845,000,0001393/05/19
14654تهرانسیدخندان - خیابان ارسبارانآپارتمانفروش1077,300,000781,100,0001392/12/22
13664تهرانسیدخندان - خیابان شریعتیمغازهفروش8030,000,0002,400,000,0001392/01/17
11612تهرانسيدخندان - خیابان شقاقیاداریفروش451,650,000165,000,0001391/09/06
11953تهرانسيدخنداناداریفروش803,000,000240,000,0001391/09/06
11959تهرانسيدخندانزمینفروش2004,500,000900,000,0001391/09/06
12153تهرانسيدخندان اداریفروش11010,000,0001,100,000,0001391/09/06
12532تهرانسيدخندان مستغلاتفروش3463,300,0001,400,000,0001391/09/06
9643تهرانسيدخندان - جلفاآپارتمانفروش1602,300,000368,000,0001391/07/11
10020تهرانسيدخندان - جلفاآپارتمانفروش1252,000,000250,000,0001391/07/11
12516تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش1013,600,000363,000,0001391/07/11
Page top