جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
35834تهرانجلفاآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001393/11/30
35367تهرانجلفاآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001393/11/26
35369تهرانجلفاآپارتمانفروش2116,500,0001,372,500,0001393/11/26
34571تهرانجلفاآپارتمانفروش907,800,000702,000,0001393/11/19
34572تهرانجلفاآپارتمانفروش1075,400,000577,800,0001393/11/19
33812تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش1486,000,000888,000,0001393/11/12
33813تهرانجلفااداریفروش8411,000,000924,000,0001393/11/12
32258تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001393/10/29
32274تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001393/10/29
32107تهرانجلفاآپارتمانفروش1054,300,000450,000,0001393/10/27
32094تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش905,550,000500,000,0001393/10/27
31809تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393/10/24
31405تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش747,300,000540,200,0001393/10/21
31436تهرانجلفاآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393/10/21
31187تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393/10/20
29866تهرانجلفاآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001393/10/08
27981تهرانجلفاآپارتمانفروش1038,500,000875,500,0001393/09/20
26991تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش574,200,000239,400,0001393/09/12
26476تهرانسید خندان - دبستان آپارتمانفروش623,600,000223,000,0001393/09/08
26499تهرانجلفاآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001393/09/08
26419تهراندبستانآپارتمانفروش53240,000,000240,000,0001393/09/05
25514تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش604,135,000248,000,0001393/08/25
25319تهرانجلفا آپارتمانفروش1226,200,000756,400,0001393/08/24
25366تهرانجلفاآپارتمانفروش665,200,000343,200,0001393/08/24
24775تهرانسیدخندانآپارتمانفروش514,120,000210,000,0001393/08/20
24254تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1125,300,000593,600,0001393/08/17
24256تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش463,500,000161,000,0001393/08/17
24276تهران شریعتی - سیدخنداناداریفروش765,800,000440,800,0001393/08/17
24308تهرانسیدخندانآپارتمانفروش555,800,000319,000,0001393/08/17
24192تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001393/08/15
Page top