جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83979تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00075,000,0001395/06/13
83978تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1506,000,00060,000,0001395/06/13
83977تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1417,000,00030,000,0001395/06/13
83842تهراندیباجی جنویآپارتمانرهن و اجاره1164,000,00050,000,0001395/06/11
83791تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001395/06/11
83789تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش27022,000,0001395/06/11
83790تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001395/06/11
83700تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1163,000,000100,000,0001395/06/10
83442تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره931,600,00065,000,0001395/06/08
83440تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00035,000,0001395/06/08
83406تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1778,500,0001,504,500,0001395/06/08
83325تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره651,500,00050,000,0001395/06/07
83324تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره651,500,00030,000,0001395/06/07
80959تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001395/06/06
83232تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1486,200,000917,000,0001395/06/06
83221تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش25011,000,0002,750,000,0001395/06/06
83215تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395/06/06
80734تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره703,000,00040,000,0001395/06/03
82927تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره931,600,00065,000,0001395/06/02
82876تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1102,500,000,0001395/06/02
82873تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش25010,850,0001395/06/02
82189تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001395/05/26
82185تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش31224,000,0001395/05/26
82182تهرانمنظریهآپارتمانفروش19510,000,0001,950,000,0001395/05/26
81828تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش707,857,000550,000,0001395/05/23
81820تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش716,600,000468,600,0001395/05/23
81492تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/05/20
81232تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001395/05/18
80946تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001395/05/16
80870تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001395/05/14
Page top