جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92507تهراندروسمغازهرهن و اجاره6010,000,000100,000,0001395/09/15
92506تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1353,000,00040,000,0001395/09/15
92424تهراندروسآپارتمانفروش13512,500,0001,687,500,0001395/09/15
92425تهراندروسآپارتمانفروش19712,500,0001395/09/15
92423تهراندروسآپارتمانفروش3429,500,0001395/09/15
92293تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1353,800,000100,000,0001395/09/14
92291تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1474,000,00050,000,0001395/09/14
92148تهراندروسآپارتمانفروش19812,500,0002,475,000,0001395/09/13
92149تهراندروسآپارتمانفروش18512,500,0002,312,500,0001395/09/13
92147تهراندروسآپارتمانفروش787,500,000585,000,0001395/09/13
92146تهراندروسآپارتمانفروش2077,000,0001,449,000,0001395/09/13
92051تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1201,500,000120,000,0001395/09/11
92050تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1454,500,00030,000,0001395/09/11
92048تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1624,000,000100,000,0001395/09/11
91993تهراندروسکلنگیفروش1,61224,000,0001395/09/11
92049تهراناحتشامیهاداریرهن و اجاره1186,500,000100,000,0001395/09/11
91292تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1504,800,00055,000,0001395/09/11
91880تهرانیخچالآپارتمانرهن و اجاره1402,000,000100,000,0001395/09/07
91770تهراندروسآپارتمانفروش22515,000,0001395/09/07
91768تهراندروسمستغلاتفروش81020,000,00012,000,000,0001395/09/07
91769تهراندروسآپارتمانفروش1977,614,0001,500,000,0001395/09/07
91685تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1205,500,00020,000,0001395/09/05
91658تهراندروساداریرهن230400,000,0001395/09/03
91657تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره28013,000,000200,000,0001395/09/03
91540تهراندروسآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001395/09/03
91542تهراندروسآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001395/09/03
91497تهرانراستوان شمالیآپارتمانرهن و اجاره1482,000,000150,000,0001395/09/02
91367تهراندروسآپارتمانفروش13111,500,0001,506,500,0001395/09/02
91361تهراندروسآپارتمانفروش8012,500,0001,000,000,0001395/09/02
91362تهران قباآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001395/09/02
Page top