جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38236تهراناختیاریهآپارتمانفروش113کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38167تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش2615,500,0001,435,500,0001393/12/26
38168تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001393/12/26
37983تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش3040,000,0001,200,000,0001393/12/23
37792تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش738,000,000584,000,0001393/12/19
37793تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1584,500,000711,000,0001393/12/19
37820تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش903,890,000350,000,0001393/12/19
37399تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393/12/14
36705تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش767,400,000562,400,0001393/12/07
36704تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش877,500,000652,500,0001393/12/07
36313تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393/12/05
36314تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001393/12/05
35815تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001393/11/30
35351تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001393/11/26
34557تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش937,000,000651,000,0001393/11/19
34558تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393/11/19
33789تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393/11/12
33793تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش60720,000,0007,720,000,0001393/11/12
32947تهراناختیاریهآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001393/11/05
32949تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001393/11/05
32806تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,700,000413,600,0001393/11/04
32818تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393/11/04
32121تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1767,500,0001,320,000,0001393/10/27
32118تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393/10/27
32104تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393/10/27
31936تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393/10/25
31761تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش876,900,000600,000,0001393/10/23
31398تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393/10/21
31452تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش876,300,000548,100,0001393/10/21
31049تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393/10/18
Page top