جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78598تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش677,600,000510,000,0001395/04/22
78504تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395/04/22
78491تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1486,800,0001,000,000,0001395/04/22
78478تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/04/22
78218تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1486,800,0001,006,400,0001395/04/20
75689تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001395/03/17
75616تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/03/16
75641تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1566,900,0001,076,400,0001395/03/16
75190تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش50115,000,0001395/03/10
75191تهراناختیاریهآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001395/03/10
75229تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001395/03/10
75038تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001395/03/08
75043تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15510,500,0001395/03/08
74812تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001395/03/04
74251تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395/02/14
74134تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15012,000,0001,800,000,0001395/02/13
73898تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش717,200,000511,200,0001395/02/11
73910تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001395/02/11
73660تهراناختیاره شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1395/02/08
73695تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395/02/08
73707تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش303کارشناسیکارشناسی1395/02/08
73448تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش41014,000,0001395/02/06
72183تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش687,000,000476,000,0001395/01/24
72199تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001395/01/24
72220تهراناختیاریه جنوبی کلنگیفروش55015,000,0001395/01/24
71877تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395/01/22
71904تهراناختیاریه شمالی آپارتمانفروش835,180,000430,000,0001395/01/22
71584تهراناختیاریهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395/01/17
71373تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش787,180,000560,000,0001395/01/15
71418تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش866,280,000540,000,0001395/01/15
Page top