جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84805تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره931,700,00030,000,0001395/06/20
84804تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره110کارشناسیکارشناسی1395/06/20
84693تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00015,000,0001395/06/18
84691تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/18
84692تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره851,500,00020,000,0001395/06/18
84690تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00030,000,0001395/06/18
84536تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره801,500,00030,000,0001395/06/17
84479تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره901,600,00030,000,0001395/06/16
84481تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00015,000,0001395/06/16
84478تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/16
84477تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001395/06/16
84476تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره701,000,00025,000,0001395/06/16
84267تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00020,000,0001395/06/15
84264تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره953,200,00030,000,0001395/06/15
84262تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1802,700,00040,000,0001395/06/15
84261تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1311,500,00040,000,0001395/06/15
84260تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره50کارشناسیکارشناسی1395/06/15
84259تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1506,000,00050,000,0001395/06/15
84149تهرانمرزدارانآپارتمانرهن200250,000,0001395/06/14
84148تهرانبلوار جانبازانآپارتمانرهن و اجاره1801,500,000100,000,0001395/06/14
84147تهرانشهرک فرهنگیاناداریرهن و اجاره24010,000,000100,000,0001395/06/14
84009تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/13
84008تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/13
84007تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/06/13
83998تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1101,000,000120,000,0001395/06/13
83995تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره701,000,00025,000,0001395/06/13
83877تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1353,500,000100,000,0001395/06/11
83737تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1101,000,000120,000,0001395/06/10
83736تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1001,000,00050,000,0001395/06/10
83734تهرانمرزدارانمغازهرهن50300,000,0001395/06/10
Page top