جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86290تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1203,000,000100,000,0001395/07/06
86109تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1507,000,000100,000,0001395/07/05
86110تهرانمرزدارانآپارتمانرهن12585,000,0001395/07/05
86108تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1802,700,00040,000,0001395/07/05
85987تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1833,200,00045,000,0001395/07/04
85986تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00050,000,0001395/07/04
85985تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره611,700,00025,000,0001395/07/04
85983تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره902,400,00010,000,0001395/07/04
85946تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره952,200,00050,000,0001395/07/04
85766تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1527,895,0001,200,000,0001395/07/03
85597تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/07/01
85620تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00060,000,0001395/07/01
85596تهرانمرزدارنآپارتمانرهن152210,000,0001395/07/01
85432تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره681,500,00040,000,0001395/06/28
85430تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره901,600,00030,000,0001395/06/28
85429تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00050,000,0001395/06/28
85391تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره22035,000,000200,000,0001395/06/28
85132تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001395/06/24
85131تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره70720,00055,000,0001395/06/24
85130تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1062,200,00050,000,0001395/06/24
85092تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1803,000,00070,000,0001395/06/24
85021تهرانمرزدارانآپارتمانفروش666,700,000442,200,0001395/06/24
85020تهرانمرزدارانآپارتمانفروش857,600,000646,000,0001395/06/24
85007تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1647,000,0001,148,000,0001395/06/24
84935تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره852,000,00045,000,0001395/06/23
84937تهرانمرزدارانآپارتمانرهن77130,000,0001395/06/23
84938تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن165170,000,0001395/06/23
84936تهرانبلوار آریافرآپارتمانرهن8190,000,0001395/06/23
84934تهرانمرزدارانآپارتمانرهن178350,000,0001395/06/23
84807تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/20
Page top