جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25332تهرانستارخانآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393/08/24
25361تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش984,000,000392,000,0001393/08/24
25367تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش883,500,000308,000,0001393/08/24
24764تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش784,800,000374,400,0001393/08/20
24579تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393/08/19
24236تهرانستارخان - حبیب الهیاداریفروش955,000,000475,000,0001393/08/17
24237تهرانستارخانآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001393/08/17
24247تهرانستارخانآپارتمانفروش703,430,000240,000,0001393/08/17
24264تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001393/08/17
24296تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1164,300,000498,800,0001393/08/17
24307تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش923,800,000349,600,0001393/08/17
24184تهرانستارخان - توحیداداریفروش923,800,000349,600,0001393/08/15
24185تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش783,270,000255,000,0001393/08/15
23676تهرانتوحید - نصرتمغازهفروش9118,000,0001393/08/10
23715تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1444,515,000650,000,0001393/08/10
23738تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/08/10
22856تهرانستارخاناداریفروش226,000,000132,000,0001393/08/04
22862تهرانستارخانآپارتمانفروش785,500,000429,000,0001393/08/04
22871تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش705,100,000306,000,0001393/08/04
22873تهرانستارخانآپارتمانفروش1924,690,000900,000,0001393/08/04
22876تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش873,500,000304,500,0001393/08/04
22877تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش873,900,000339,300,0001393/08/04
22882تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1435,000,000715,000,0001393/08/04
22888تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393/08/04
22896تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393/08/04
22902تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001393/08/04
22822تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش725,500,0001393/08/03
22823تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393/08/03
22826تهرانمیدان توحیدکلنگیفروش24512,000,0002,940,000,0001393/08/03
22829تهرانتوحیدآپارتمانفروش1703,175,000540,000,0001393/08/03
Page top