جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26480تهرانستارخان - شادمان آپارتمانفروش713,500,000248,500,0001393/09/08
25861تهرانستارخان - توحیداداریفروش645,300,000651,900,0001393/08/27
25862تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1154,000,000460,000,0001393/08/27
25863تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش614,840,000295,000,0001393/08/27
25481تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1294,000,000516,000,0001393/08/25
25278تهرانتوحید - خوشآپارتمانفروش1004,600,000460,000,0001393/08/24
25305تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش974,600,000446,200,0001393/08/24
25315تهرانستارخانمستغلاتفروش3605,500,0001393/08/24
25320تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش1518,500,0001393/08/24
25332تهرانستارخانآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393/08/24
25361تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش984,000,000392,000,0001393/08/24
25367تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش883,500,000308,000,0001393/08/24
24764تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش784,800,000374,400,0001393/08/20
24579تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393/08/19
24236تهرانستارخان - حبیب الهیاداریفروش955,000,000475,000,0001393/08/17
24237تهرانستارخانآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001393/08/17
24247تهرانستارخانآپارتمانفروش703,430,000240,000,0001393/08/17
24264تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001393/08/17
24296تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1164,300,000498,800,0001393/08/17
24307تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش923,800,000349,600,0001393/08/17
24184تهرانستارخان - توحیداداریفروش923,800,000349,600,0001393/08/15
24185تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش783,270,000255,000,0001393/08/15
23676تهرانتوحید - نصرتمغازهفروش9118,000,0001393/08/10
23715تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1444,515,000650,000,0001393/08/10
23738تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/08/10
22856تهرانستارخاناداریفروش226,000,000132,000,0001393/08/04
22862تهرانستارخانآپارتمانفروش785,500,000429,000,0001393/08/04
22871تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش705,100,000306,000,0001393/08/04
22873تهرانستارخانآپارتمانفروش1924,690,000900,000,0001393/08/04
22876تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش873,500,000304,500,0001393/08/04
Page top