جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68968تهرانستارخانآپارتمانفروش1263,730,000470,000,0001394/11/26
68969تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1303,200,000272,000,0001394/11/26
68978تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1385,200,000717,600,0001394/11/26
68988تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,282,000750,000,0001394/11/26
68724تهرانستارخانمغازهفروش17425,000,0001394/11/24
68723تهرانرحیمی اصلکلنگیفروش2401,963,000,0001394/11/24
68750تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394/11/24
68749تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش1465,000,000730,000,0001394/11/24
68738تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394/11/24
68739تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1634,100,000668,300,0001394/11/24
68759تهراندریان نوآپارتمانفروش1106,400,000704,000,0001394/11/24
68614تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394/11/21
68598تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1394/11/21
68599تهرانستارخانآپارتمانفروش923,153,000290,000,0001394/11/21
67514تهرانستارخاناداریفروش1053,523,000370,000,0001394/11/21
68334تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394/11/19
68352تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394/11/19
68124تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394/11/17
68139تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394/11/17
68141تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394/11/17
68146تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش954,210,000400,000,0001394/11/17
67937تهراندریان نوآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001394/11/14
67938تهرانستارخانآپارتمانفروش1464,109,589600,000,0001394/11/14
67939تهرانستارخانآپارتمانفروش1213,719,000450,000,0001394/11/14
67621تهرانستارخانآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/11/11
67622تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش93210,500,0004,861,500,0001394/11/11
67625تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001394/11/11
67626تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394/11/11
67629تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1914,712,000900,000,0001394/11/11
67635تهرانتوحید - نصرتکلنگیفروش1868,000,0001,328,000,0001394/11/11
Page top