جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86588تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/07/11
86461تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2318,500,0001,963,500,0001395/07/11
86462تهرانفرمانیهآپارتمانفروش180کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86460تهرانفرمانیهآپارتمانفروش708,700,000609,000,0001395/07/11
86459تهرانفرمانیهآپارتمانپیش فروش7511,000,000825,000,0001395/07/11
86278تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن123190,000,0001395/07/06
86277تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره25012,000,000150,000,0001395/07/06
86089تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره932,500,00030,000,0001395/07/05
86088تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره853,800,00060,000,0001395/07/05
86090تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره35035,000,000100,000,0001395/07/05
86091تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره805,000,000150,000,0001395/07/05
85968تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000100,000,0001395/07/04
85971تهراناندرزگواداریرهن و اجاره803,000,000180,000,0001395/07/04
85970تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2105,750,000200,000,0001395/07/04
85969تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره1305,000,00050,000,0001395/07/04
85966تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1362,000,000270,000,0001395/07/04
85735تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16410,500,0001,722,000,0001395/07/03
85734تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25030,000,0001395/07/03
85715تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1603,000,000200,000,0001395/07/01
85714تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1546,500,000100,000,0001395/07/01
85626تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000150,000,0001395/07/01
85625تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1055,000,000100,000,0001395/07/01
85627تهرانشریفی منشآپارتمانرهن180350,000,0001395/07/01
85515تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره1023,000,00045,000,0001395/06/29
85513تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1606,000,00060,000,0001395/06/29
85510تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره734,000,00040,000,0001395/06/29
85505تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره92100,000140,000,0001395/06/29
85411تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره522,200,00020,000,0001395/06/28
85409تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1013,000,00045,000,0001395/06/28
85412تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/06/28
Page top