جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87761تهرانفرشتهآپارتماناجاره23514,000,0001395/07/27
87597تهرانفرشتهاداریرهن50140,000,0001395/07/26
87444تهرانفرشتهمغازهرهن و اجاره2015,000,000100,000,0001395/07/25
87443تهرانفرشتهاداریرهن123320,000,0001395/07/25
87441تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره2003,300,000250,000,0001395/07/25
86927تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1125,500,00060,000,0001395/07/15
86928تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1104,000,000100,000,0001395/07/15
86631تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره964,500,00025,000,0001395/07/13
86593تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1105,000,00050,000,0001395/07/11
86592تهرانبر فرشتهاداریرهن170300,000,0001395/07/11
86463تهرانفرشتهآپارتمانفروش14020,000,0002,800,000,0001395/07/11
86381تهرانفرشتهآپارتمانرهن80180,000,0001395/07/08
86279تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره14010,000,00050,000,0001395/07/06
83519تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1002,000,000120,000,0001395/07/06
77995تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره3106,000,000400,000,0001395/07/04
85733تهرانفرشتهآپارتمانفروش11015,500,0001,705,000,0001395/07/03
85630تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00045,000,0001395/07/01
85629تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره23010,000,000100,000,0001395/07/01
85628تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره18613,000,000100,000,0001395/07/01
85516تهرانفرشتهآپارتماناجاره24318,000,0001395/06/29
85215تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره2003,300,000250,000,0001395/06/25
85113تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1216,000,00060,000,0001395/06/24
84997تهرانفرشتهآپارتمانفروش15514,000,0002,170,000,0001395/06/24
84996تهرانفرشتهآپارتمانفروش21523,000,0004,945,000,0001395/06/24
84905تهرانفرشته - بوسنیآپارتمانرهن و اجاره22016,000,000100,000,0001395/06/21
84904تهرانفرشتهآپارتمانرهن12525,000,0001395/06/21
84903تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1879,000,00010,000,0001395/06/21
84902تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره19012,500,000100,000,0001395/06/21
84587تهرانفرشته آپارتمانرهن و اجاره201کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84132تهرانفرشتهآپارتمانرهن220550,000,0001395/06/14
Page top