جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41851تهرانسوهانکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394/02/23
41857تهرانسوهانکآپارتمانفروش1207,300,000876,000,0001394/02/23
41862تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001394/02/23
41479تهرانسوهانکآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394/02/21
41575تهرانارتشزمینفروش1605,000,000800,000,0001394/02/21
41178تهرانسوهانکآپارتمانفروش1406,800,000952,000,0001394/02/19
41179تهرانسوهانکآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001394/02/19
41186تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش915,320,000485,000,0001394/02/19
40978تهرانسوهانکآپارتمانفروش1193,000,000357,000,0001394/02/16
40996تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1188,000,000945,000,0001394/02/16
41004تهرانسوهانکآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394/02/16
40753تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش866,100,000525,000,0001394/02/14
40754تهرانسوهانکآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001394/02/14
40755تهرانسوهانکآپارتمانفروش1525,700,000866,400,0001394/02/14
40577تهرانسوهانکآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/02/10
40578تهرانسوهانکآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394/02/10
40576تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1156,700,0001394/02/09
40402تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/02/08
40407تهرانسوهانکآپارتمانفروش1145,600,000638,400,0001394/02/08
40408تهرانسوهانکآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394/02/08
40409تهرانسوهانکآپارتمانفروش645,600,000358,400,0001394/02/08
40198تهرانسوهانککلنگیفروش20011,000,0001,760,000,0001394/02/06
40199تهرانسوهانککلنگیفروش15010,000,0002,500,000,0001394/02/06
40200تهرانسوهانکآپارتمانفروش1074,900,000524,300,0001394/02/06
40201تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394/02/06
40202تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1087,500,000810,000,0001394/02/06
39922تهرانسوهانکآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/02/01
39923تهرانسوهانکآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001394/02/01
39924تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1044,807,000500,000,0001394/02/01
39925تهرانسوهانکآپارتمانفروش316,500,000201,500,0001394/02/01
Page top