جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88125تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1351,800,00080,000,0001395/08/02
87307تهراندارآبادآپارتمانفروش1663,600,00050,000,0001395/07/24
87308تهرانبلواراوشانآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001395/07/24
87117تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره922,700,00020,000,0001395/07/18
86894تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00030,000,0001395/07/15
86791تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره13515,000,00080,000,0001395/07/14
86542تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1663,600,00050,000,0001395/07/11
86367تهرانبلوار موزهآپارتمانرهن125160,000,0001395/07/08
86366تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1351,500,00080,000,0001395/07/08
85814تهراندارآبادکلنگیفروش22412,000,0001395/07/04
85918تهرانبلوار هاشمیآپارتمانرهن و اجاره1371,000,000100,000,0001395/07/04
85815تهراندارآبادآپارتمانفروش2078,500,0001,759,500,0001395/07/04
85593تهراندارآبادآپارتمانفروش1375,200,000712,400,0001395/07/01
85484تهرانپور ابتهاجآپارتمانرهن و اجاره2076,500,00050,000,0001395/06/29
85274تهراندارآبادآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001395/06/27
85273تهراندارآبادآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/06/27
85091تهراندارآبادآپارتمانرهن180155,000,0001395/06/24
84898تهرانپور ابتهاجآپارتمانرهن و اجاره1254,500,000100,000,0001395/06/21
84659تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1354,600,00020,000,0001395/06/18
84082تهراندآزشیب آپارتمانرهن و اجاره511,000,00060,000,0001395/06/14
84081تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره901,500,00050,000,0001395/06/14
83970تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره902,000,000110,000,0001395/06/13
83844تهراندارآبادآپارتمانرهن115170,000,0001395/06/11
83664تهرانپورابتهاجمستغلاتاجاره55035,000,0001395/06/10
83142تهراندارآبادمغازهرهن و اجاره12320,000,000200,000,0001395/06/04
82935تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1352,700,000100,000,0001395/06/02
82767تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00050,000,0001395/06/01
82766تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/01
82190تهراندارآبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/05/26
82167تهراندارآبادآپارتمانفروش935,161,000480,000,0001395/05/26
Page top