جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,311 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83168تهرانمیرعمادآپارتمانرهن205200,000,0001395/06/04
83167تهرانخواجه نظامآپارتمانرهن و اجاره921,000,00040,000,0001395/06/04
83166تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/06/04
83165تهرانبر شریعتیاداریرهن153450,000,0001395/06/04
83164تهرانشیراز شمالیمغازهرهن1571,000,000,0001395/06/04
83163تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن212750,000,0001395/06/04
80931تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش745,405,000400,000,0001395/06/04
83162تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره502,500,00030,000,0001395/06/04
83161تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,400,000100,000,0001395/06/04
83159تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره581,120,00020,000,0001395/06/04
83158تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00015,000,0001395/06/04
83157تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1402,300,00040,000,0001395/06/04
83156تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/06/04
83155تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1702,000,00060,000,0001395/06/04
83154تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره1101,750,00040,000,0001395/06/04
83153تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره72500,00020,000,0001395/06/04
83152تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره802,000,00015,000,0001395/06/04
83151تهراندولتآپارتمانرهن1,26010,000,000,0001395/06/04
83150تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن97190,000,0001395/06/04
83149تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره802,800,00020,000,0001395/06/04
83148تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/06/04
83147تهرانیخچالآپارتمانرهن140260,000,0001395/06/04
83146تهرانبلوار گلزارمغازهرهن و اجاره402,000,000100,000,0001395/06/04
83145تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/06/04
83144تهرانپل رومی آپارتمانرهن و اجاره902,000,00080,000,0001395/06/04
83143تهرانجردناداریرهن و اجاره1303,700,00030,000,0001395/06/04
83142تهراندارآبادمغازهرهن و اجاره12320,000,000200,000,0001395/06/04
83141تهرانولیعصر - ساعیآپارتماناجاره9810,000,0001395/06/04
83140تهرانزرگندهاداریرهن130150,000,0001395/06/04
83139تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1001,300,00035,000,0001395/06/04
Page top