جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,344 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84290تهرانشهید بهشتیاداریرهن و اجاره1003,000,00050,000,0001395/06/15
84289تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانرهن و اجاره751,800,00060,000,0001395/06/15
84288تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره822,500,00030,000,0001395/06/15
84287تهرانهروی - مفتوحیآپارتمانرهن120140,000,0001395/06/15
84284تهراننارمک - آیتآپارتمانرهن و اجاره95650,00057,000,0001395/06/15
84283تهرانگلبرگ غربیآپارتمانرهن و اجاره65950,00015,000,0001395/06/15
84282تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره60900,00030,000,0001395/06/15
84280تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00050,000,0001395/06/15
84281تهرانبلوار خوردینآپارتمانرهن و اجاره1051,500,000110,000,0001395/06/15
84278تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1294,000,000100,000,0001395/06/15
84279تهرانبلوار درختیآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/15
84277تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20514,000,000100,000,0001395/06/15
84276تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره2028,500,00050,000,0001395/06/15
84271تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00050,000,0001395/06/15
84274تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره2311,000,00060,000,0001395/06/15
84275تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره751,900,00030,000,0001395/06/15
84272تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره138کارشناسیکارشناسی1395/06/15
84273تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1456,000,000100,000,0001395/06/15
84270تهرانشهرآراآپارتمانرهن118175,000,0001395/06/15
84269تهرانمطهریاداریرهن و اجاره1003,000,00080,000,0001395/06/15
84268تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن118110,000,0001395/06/15
84267تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00020,000,0001395/06/15
84266تهراناندیشه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1251,800,00060,000,0001395/06/15
84265تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره13530,000,00050,000,0001395/06/15
84264تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره953,200,00030,000,0001395/06/15
84263تهرانریحانی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره63550,00050,000,0001395/06/15
84262تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1802,700,00040,000,0001395/06/15
84261تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1311,500,00040,000,0001395/06/15
84260تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره50کارشناسیکارشناسی1395/06/15
84259تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1506,000,00050,000,0001395/06/15
Page top