جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,751 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8959مشهد قاسم آباد - انديشه ویلافروش200830,000175,000,0001390-09-29
8960مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش1751,200,000200,000,0001390-09-29
8961مشهدقاسم آباد - يوسفيویلافروش2131,070,000230,000,0001390-09-29
8962مشهدقاسم آباد - حسابيویلامعاوضه1601,200,000195,000,0001390-09-29
8963مشهداديب جنوبيویلافروش2251,111,000250,000,0001390-09-29
8964مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,850,000370,000,0001390-09-29
8965مشهدقاسم آباد - يوسفيکلنگیفروش171847,000145,000,0001390-09-29
8966مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش3541,180,0004,200,000,0001390-09-29
8967مشهدقاسم آباد - شريعتيمستغلاتفروش2002,500,000500,000,0001390-09-29
8968مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش1682,380,000400,000,0001390-09-29
8969مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش2551,000,000255,000,0001390-09-29
8970مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش198858,000170,000,0001390-09-29
8971مشهد اديب جنوبي ویلافروش2251,000,000225,000,0001390-09-29
8972مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش208900,000190,000,0001390-09-29
8973مشهدقاسم آباد - رستگاريویلافروش2001,350,000270,000,0001390-09-29
8974مشهد اديب جنوبيویلافروش2021,113,000225,000,0001390-09-29
8975مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش3001,000,00030,000,0001390-09-29
8976مشهد قاسم آباد - انديشه ویلافروش2401,000,000240,000,0001390-09-29
8977مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش200900,000180,000,0001390-09-29
8978مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش400750,000300,000,0001390-09-29
8979مشهدآزادشهرویلافروش3502,800,0001,100,000,0001390-09-29
8980مشهدقاسم آباد - اديب ویلافروش154900,000138,600,0001390-09-29
8984مشهدقاسم آباد - فلاحيویلارهن و اجاره200400,00010,000,0001390-09-29
8987مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش841,000,00084,000,0001390-09-29
8994مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش3001,000,000300,000,0001390-09-29
8995مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش75900,00066,000,0001390-09-29
8999مشهدقاسم آباد - تربيت آپارتمانفروش65900,00060,000,0001390-09-29
9001مشهدقاسم آباد - كوشش آپارتمانفروش711,000,00071,000,0001390-09-29
9003مشهدقاسم آباد - انديشه آپارتمانفروش62800,00049,000,0001390-09-29
9004مشهدقاسم آباد - حسابي آپارتمانفروش501,000,00050,000,0001390-09-29
Page top