جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,402 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9454مشهد4راه رستگاريآپارتمانفروش50600,00033,000,0001390-10-05
9455مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75866,00065,000,0001390-10-05
9456مشهدبلوار معلم آپارتمانفروش101990,000100,000,0001390-10-05
9457مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش3001,000,000300,000,0001390-10-05
9483تهرانجنت آباد - شاهينآپارتمانپیش فروش582,200,000127,600,0001390-10-05
9290مشهدقاسم آبادآپارتمانمعاوضه138750,000100,000,0001390-10-04
9291مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش77800,00062,000,0001390-10-04
9292مشهدنهضت 10آپارتمانفروش75453,00034,000,0001390-10-04
9293مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75933,00070,000,0001390-10-04
9294مشهدقاسم آباد - رازيآپارتمانفروش851,000,00085,000,0001390-10-04
9295مشهدگلبهار - مسكن مهرآپارتمانفروش78512,00040,000,0001390-10-04
9296مشهدقاسم آباد - شاهدآپارتمانپیش فروش75850,00063,000,0001390-10-04
9297مشهدحجاب شرقيآپارتمانفروش95750,00071,000,0001390-10-04
9298مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانمعاوضه95850,00080,000,0001390-10-04
9299مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390-10-04
9300مشهدهاشميه85اآپارتمانفروش751,066,00080,000,0001390-10-04
9301مشهدقاسم آباد - فلاحي4/8آپارتمانپیش فروش831,000,00083,000,0001390-10-04
9302مشهدچهارراه نادر شهرآپارتمانفروش83879,00073,000,0001390-10-04
9303مشهدجاهد شهرآپارتمانفروش86720,00062,000,0001390-10-04
9304مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش90788,00071,000,0001390-10-04
9305مشهدامامت 68آپارتمانفروش851,100,00093,000,0001390-10-04
9306مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش65892,00058,000,0001390-10-04
9307مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش70928,00065,000,0001390-10-04
9308مشهدقاسم آباد - تربيت14آپارتمانفروش751,066,00080,000,0001390-10-04
9309مشهدقاسم آباد - شاهددآپارتمانفروش240833,000200,000,0001390-10-04
9310مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش50680,00034,000,0001390-10-04
9314شرق تهرانهفت حوض - نارمكآپارتمانفروش572,550,000146,000,0001390-10-04
9325شرق تهرانتهرانپارس کلنگیفروش2503,000,000750,000,0001390-10-04
9401جنوب تهرانقلعه مرغيکلنگیفروش4801,460,000700,000,0001390-10-04
9403تهرانطاهرخانيآپارتمانفروش672,400,000160,800,0001390-10-04
Page top