جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,136 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8995مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش75900,00066,000,0001390/09/29
8999مشهدقاسم آباد - تربيت آپارتمانفروش65900,00060,000,0001390/09/29
9001مشهدقاسم آباد - كوشش آپارتمانفروش711,000,00071,000,0001390/09/29
9003مشهدقاسم آباد - انديشه آپارتمانفروش62800,00049,000,0001390/09/29
9004مشهدقاسم آباد - حسابي آپارتمانفروش501,000,00050,000,0001390/09/29
9005مشهدقاسم آباد - انديشه آپارتمانفروش73900,00066,000,0001390/09/29
9006مشهدشريعتي آپارتمانفروش70500,00035,000,0001390/09/29
9007مشهدقاسم آباد - انديشه آپارتمانفروش1001,000,000100,000,0001390/09/29
8889مشهدقاسم آباد - حسابي ویلافروش2081,100,000280,000,0001390/09/28
8890مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش1731,000,000173,000,0001390/09/28
8891مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش2371,300,000350,000,0001390/09/28
8892مشهدقاسم آباد - حجاب ویلافروش200800,000180,000,0001390/09/28
8893مشهدقاسم آباد - شاهدویلافروش2001,050,000230,000,0001390/09/28
8894مشهد قاسم آباد - اماميه ویلافروش2501,000,000250,000,0001390/09/28
8895مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش225888,000200,000,0001390/09/28
8896مشهداديب جنوبي ویلافروش2021,200,000250,000,0001390/09/28
8897مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش2101,140,000240,000,0001390/09/28
8898مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش300800,000240,000,0001390/09/28
8899مشهدقاسم آباد - راستي ویلافروش196867,000170,000,0001390/09/28
8900مشهدبلوار شاهدویلافروش2402,300,000550,000,0001390/09/28
8901مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش2201,360,000300,000,0001390/09/28
8902مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2251,750,000400,000,0001390/09/28
8903مشهدقاسم آباد - يوسفي ویلافروش208860,000180,000,0001390/09/28
8904مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2501,400,000350,000,0001390/09/28
8905مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش220720,000160,000,0001390/09/28
8906مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش256760,000195,000,0001390/09/28
8910مشهدقاسم آباد - حسابي آپارتمانفروش75720,00054,000,0001390/09/28
8911مشهد بلوار فلاحي ویلافروش300800,000300,000,0001390/09/28
8912مشهدقاسم آباد - حسابيویلافروش600833,000500,000,0001390/09/28
8913مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,000,000200,000,0001390/09/28
Page top