جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 969 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8854مشهد الهيه - اقدسيه ویلافروش300300,00090,000,0001390-09-27
8855مشهد قاسم آباد - حسابي ویلافروش2501,520,000380,000,0001390-09-27
8856مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش340900,000306,000,0001390-09-27
8857مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش1909,470,000180,000,0001390-09-27
8858مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش450660,000300,000,0001390-09-27
8859مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش442678,000300,000,0001390-09-27
8860مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش200800,000160,000,0001390-09-27
8862مشهد قاسم آباد - اماميه ویلافروش2751,000,000275,000,0001390-09-27
8863مشهد قاسم آباد - فلاحيویلافروش3602,000,000600,000,0001390-09-27
8864مشهد قاسم آباد - يوسفيویلافروش168880,000150,000,0001390-09-27
8865مشهد اديب جنوبيویلافروش225830,000210,000,0001390-09-27
8866مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش1801,100,000200,000,0001390-09-27
8867مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش1761,100,000195,000,0001390-09-27
8874سلمانشهرآراویلافروش130100,000140,000,0001390-09-27
8876مشهدقاسم آباد - سنابادویلافروش3154,250,0001,300,000,0001390-09-27
8877مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش2602,100,000550,000,0001390-09-27
8878مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش275930,000250,000,0001390-09-27
8879مشهدقاسم آباد - شريعتيویلامعاوضه2501,000,000250,000,0001390-09-27
8880مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2001,750,000350,000,0001390-09-27
8881مشهدقاسم آباد - راضيویلافروش200900,000180,000,0001390-09-27
8882مشهدقاسم آباد - حجاب ویلافروش210800,000180,000,0001390-09-27
8883مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش225900,000190,000,0001390-09-27
8884مشهدكارخانه قندویلافروش2301,300,000300,000,0001390-09-27
8798مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش19110,990,000210,000,0001390-09-26
8799مشهدقاسم آباد - انديشه 9ویلافروش225888,000200,000,0001390-09-26
8800مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش3001,100,000330,000,0001390-09-26
8801مشهد اديب جنوبي ویلافروش1801,100,000200,000,0001390-09-26
8802مشهدقاسم آباد - حسابيویلافروش250800,000200,000,0001390-09-26
8803مشهد تربيت شماليویلافروش320940,000300,000,0001390-09-26
8804مشهدقاسم آباد - شاهد ویلافروش200900,000210,000,0001390-09-26
Page top