جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 952 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8904مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2501,400,000350,000,0001390-09-28
8905مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش220720,000160,000,0001390-09-28
8906مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش256760,000195,000,0001390-09-28
8911مشهد بلوار فلاحي ویلافروش300800,000300,000,0001390-09-28
8912مشهدقاسم آباد - حسابيویلافروش600833,000500,000,0001390-09-28
8913مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,000,000200,000,0001390-09-28
8914مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2501,000,000250,000,0001390-09-28
8915مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش442723,000320,000,0001390-09-28
8916مشهد حجاب - حسابيویلافروش2001,500,000300,000,0001390-09-28
8850مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش4003,000,0001,200,000,0001390-09-27
8851مشهد قاسم آباد - انديشه ویلافروش185918,000170,000,0001390-09-27
8852مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش290862,000250,000,0001390-09-27
8853مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش2402,290,000550,000,0001390-09-27
8854مشهد الهيه - اقدسيه ویلافروش300300,00090,000,0001390-09-27
8855مشهد قاسم آباد - حسابي ویلافروش2501,520,000380,000,0001390-09-27
8856مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش340900,000306,000,0001390-09-27
8857مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش1909,470,000180,000,0001390-09-27
8858مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش450660,000300,000,0001390-09-27
8859مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش442678,000300,000,0001390-09-27
8860مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش200800,000160,000,0001390-09-27
8862مشهد قاسم آباد - اماميه ویلافروش2751,000,000275,000,0001390-09-27
8863مشهد قاسم آباد - فلاحيویلافروش3602,000,000600,000,0001390-09-27
8864مشهد قاسم آباد - يوسفيویلافروش168880,000150,000,0001390-09-27
8865مشهد اديب جنوبيویلافروش225830,000210,000,0001390-09-27
8866مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش1801,100,000200,000,0001390-09-27
8867مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش1761,100,000195,000,0001390-09-27
8874سلمانشهرآراویلافروش130100,000140,000,0001390-09-27
8876مشهدقاسم آباد - سنابادویلافروش3154,250,0001,300,000,0001390-09-27
8877مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش2602,100,000550,000,0001390-09-27
8878مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش275930,000250,000,0001390-09-27
Page top