جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowویلا : 951 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9450مشهدبلوار لادنویلافروش195820,000160,000,0001390-10-05
9452مشهدقاسم آباد - رازیویلافروش2001,400,000280,000,0001390-10-05
9457مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش3001,000,000300,000,0001390-10-05
9263محمودآبادبلوار معلمویلافروش230650,000130,000,0001390-10-03
9279مشهدخيا بان تهران ویلامعاوضه5314,500,0002,389,500,0001390-10-03
8931مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش1602,200,000360,000,0001390-09-29
8934مشهدتقي آباد ویلافروش3715,000,0001,500,000,0001390-09-29
8935مشهد جاهد شهرویلافروش2071,159,000240,000,0001390-09-29
8938مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2081,000,000200,000,0001390-09-29
8939مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش300750,000220,000,0001390-09-29
8942مشهد اديب جنوبي ویلافروش2251,000,000225,000,0001390-09-29
8943مشهداستاد يوسفيویلافروش2131,070,000230,000,0001390-09-29
8946مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش2101,050,000220,000,0001390-09-29
8947مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش168900,000150,000,0001390-09-29
8949مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش300700,000210,000,0001390-09-29
8952مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش2201,000,000220,000,0001390-09-29
8953مشهدآزادشهر - سيد رضيویلافروش3753,000,0001,000,000,0001390-09-29
8954مشهدالهيه - فاطميهویلافروش1701,550,000265,000,0001390-09-29
8955مشهدقاسم آباد - رستگاريویلافروش193958,000185,000,0001390-09-29
8956مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش1602,625,0004,200,000,0001390-09-29
8957مشهدآزاد شهر - دانش آموزویلافروش1052,000,000210,000,0001390-09-29
8958مشهد قاسم آباد - انديشهویلافروش192900,000180,000,0001390-09-29
8959مشهد قاسم آباد - انديشه ویلافروش200830,000175,000,0001390-09-29
8960مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش1751,200,000200,000,0001390-09-29
8961مشهدقاسم آباد - يوسفيویلافروش2131,070,000230,000,0001390-09-29
8962مشهدقاسم آباد - حسابيویلامعاوضه1601,200,000195,000,0001390-09-29
8963مشهداديب جنوبيویلافروش2251,111,000250,000,0001390-09-29
8964مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,850,000370,000,0001390-09-29
8966مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش3541,180,0004,200,000,0001390-09-29
8968مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش1682,380,000400,000,0001390-09-29
Page top