جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,493 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
742کرج عظیمیهآپارتمانفروش77830,00064,000,0001390-06-17
735اصفهانمسرورآپارتمانفروش150850,000125,000,0001390-06-16
720اصفهانمشتاق سومآپارتمانفروش126750,00094,725,0001390-06-15
724گرگانشهرک امامآپارتمانفروش110490,00051,000,0001390-06-15
710اصفهاندروازه شیرازآپارتمانفروش1201,000,000120,000,0001390-06-14
711کرج45متریآپارتمانفروش110550,00060,000,0001390-06-14
715كرجهشتگردآپارتمانفروش122640,00078,000,0001390-06-14
696کرج فردیسآپارتمانفروش75500,00037,500,0001390-06-13
697اصفهانشهرک کوثرآپارتمانفروش130610,00080,000,0001390-06-13
699اصفهانمشتاق دومآپارتمانفروش84785,00066,000,0001390-06-13
702اصفهانملک شهرآپارتمانفروش146650,00095,000,0001390-06-13
690اصفهانفروغیآپارتمانفروش110775,00085,000,0001390-06-12
692اصفهاناتوبان چمرانآپارتمانفروش114750,00085,500,0001390-06-12
694اصفهانصارمیهآپارتمانفروش1701,300,00080,000,0001390-06-12
685اصفهانشهرک مهدیهآپارتمانفروش240900,000215,000,0001390-06-11
686کرجمهرشهرآپارتمانفروش72800,00057,600,0001390-06-11
688اصفهانصفهآپارتمانفروش170950,000155,000,0001390-06-11
681اصفهانشیخ صدوقآپارتمانفروش2161,250,000192,500,0001390-06-10
682اصفهانفلكه صارميهآپارتمانفروش1481,100,000162,000,0001390-06-10
675بابلسربلوار ساحلیآپارتمانفروش78700,00054,000,0001390-06-09
670کرجبلوار ارمآپارتمانفروش85920,00078,200,0001390-06-07
665پردیسپردیسآپارتمانفروش148650,00068,000,0001390-06-06
667کرجملاردآپارتمانفروش72750,00054,000,0001390-06-06
340محمودآبادامامآپارتمانفروش90450,00040,500,0001390-06-02
74سرخرود خانه دریاآپارتمانفروش500600,000300,000,0001390-06-02
82نورجنب هتل آریانآپارتمانفروش1001,200,000120,000,0001390-06-02
83نورجنب هتل آریانآپارتمانمعاوضه1001,200,000120,000,0001390-06-02
90چمستان جنب پمپ بنزینآپارتمانفروش5501,000,000140,000,0001390-06-02
332محمودآباد آزادیآپارتمانفروش120500,00060,000,0001390-06-02
177سرخروددرویش آبادآپارتمانفروش132820,000108,500,0001390-06-02
Page top