جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,478 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15788تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393-06-10
15789تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-06-10
15790تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1067,300,000773,800,0001393-06-10
15791تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش926,521,739600,000,0001393-06-10
15793تهرانقیطریه آپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393-06-10
15794تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1003,900,000390,000,0001393-06-10
15795تهران شهید محلاتیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001393-06-10
15796تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393-06-10
15702تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش865,500,000473,000,0001393-06-09
15701تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1393-06-09
15698تهرانامیرآبادآپارتمانفروش906,900,000621,000,0001393-06-09
15697تهرانستارخان آپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001393-06-09
15696تهرانآریاشهر آپارتمانفروش754,470,000335,000,0001393-06-09
15695تهرانآجودانیه آپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001393-06-09
4121تهرانهمت غربآپارتمانفروش75کارشناسیکارشناسی1393-06-09
12853تهرانلویزان - خيابان شعبانلوآپارتمانفروش754,000,000298,000,0001393-06-09
13946تهرانخیابان ورداوردآپارتمانفروش89کارشناسیکارشناسی1393-06-09
15699تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1907,200,0001,368,000,0001393-06-09
15700تهرانآقابزرگیآپارتمانفروش28816,500,0004,752,000,0001393-06-09
15555تهران همت غربآپارتمانفروش1204,150,000498,000,0001393-06-09
15576آملاسپه کلاآپارتمانفروش125850,000,0001393-06-09
15664محلاتدانشگاه آزادآپارتمانرهن8013,000,0001393-06-09
15681تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,200,000884,000,0001393-06-09
15682تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-06-09
15683تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش864,650,000400,000,0001393-06-09
15684تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانفروش10017,500,0001,750,000,0001393-06-09
15685تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001393-06-09
15686تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001393-06-09
15687تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001393-06-09
15688کرجفردیسآپارتمانفروش841,500,000125,000,0001393-06-09
Page top