جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,566 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13113تهراننیکنام - زینتی افخم آپارتمانفروش621,850,000124,000,0001391-07-22
3695تهرانپیروزی - نيكنامآپارتمانفروش651,100,00071,500,0001391-07-20
3697تهرانپیروزی - بلوار ابوذرآپارتمانفروش771,750,000135,000,0001391-07-20
3700تهرانپیروزی - نيكنامآپارتمانفروش65110,00071,500,0001391-07-20
3835تهرانپیروزی - بلوار ابوذرآپارتمانفروش651,470,00095,000,0001391-07-20
3877تهرانپیروزی - بلوار ابوذرآپارتمانفروش982,400,000235,200,0001391-07-20
4314تهرانپیروزی - پرستار جنوبیآپارتمانفروش501,500,00075,000,0001391-07-20
4317تهرانپیروزی - نيكنامآپارتمانفروش531,400,00074,200,0001391-07-20
4920تهرانپیروزی - نيكنام آپارتمانفروش641,090,00070,000,0001391-07-20
5704تهرانپیروزی - چهارصد دستگاه آپارتمانفروش651,461,00095,000,0001391-07-20
5710تهرانخ شكوفهآپارتمانفروش421,300,00055,000,0001391-07-20
6598تهرانپيروزی - چهارصد دستگاهآپارتمانفروش931,290,000120,000,0001391-07-20
6850تهرانپیروزی - نيكنامآپارتمانفروش461,304,00060,000,0001391-07-20
6908تهرانپیروزی - نبرد شمالي آپارتمانفروش74919,00068,000,0001391-07-20
6986تهرانپيروزی - نيكنامآپارتمانفروش431,620,00070,000,0001391-07-20
6994تهرانپيروزي - نيكنامآپارتمانفروش1201,750,000210,000,0001391-07-20
7194تهرانپيروزی - خیابان گمنامآپارتمانفروش651,350,00085,000,0001391-07-20
12431تهرانپیروزی - نبرد شماليآپارتمانفروش712,000,000142,000,0001391-07-20
12453تهرانپیروزی - خیابان نبردآپارتمانفروش1102,550,000290,000,0001391-07-20
12722تهرانپیروزی - نبرد شمالیآپارتمانفروش1132,400,000271,000,0001391-07-20
1231تهرانجمالزاده جنوبی - خیابان شعله ورآپارتمانفروش83کارشناسیکارشناسی1391-07-19
1404تهرانشكوفهآپارتمانفروش401,400,00056,000,0001391-07-19
1450تهرانشكوفه آپارتمانفروش1001,200,000100,0001391-07-19
2097تهران17شهريور - شكوفه آپارتمانفروش471,400,00065,800,0001391-07-19
2203تهران17شهريور - شكوفهآپارتمانفروش521,820,00095,000,0001391-07-19
2333تهران17شهريور - شكوفه آپارتمانفروش50110,00055,000,0001391-07-19
2446تهران17شهريور-شكوفهآپارتمانفروش1001,150,000115,000,0001391-07-19
2630تهران17شهريو ر- شكوفهآپارتمانفروش521,150,00060,000,0001391-07-19
3196تهرانخ شكوفهآپارتمانفروش821,300,000106,600,0001391-07-19
4041تهرانشكوفه - خیابان نور آپارتمانفروش61کارشناسیکارشناسی1391-07-19
Page top