جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28212تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش544,600,000248,400,0001393/09/23
28213تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393/09/23
28215تهرانمرزدارانآپارتمانفروش636,500,000409,500,0001393/09/23
28216تهراننیاورانآپارتمانفروش38020,000,0001393/09/23
28217تهرانجردنآپارتمانفروش8512,500,0001,062,500,0001393/09/23
28218تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001393/09/23
28219تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش634,300,000270,900,0001393/09/23
28220تهرانپاسدارانآپارتمانفروش966,200,000595,200,0001393/09/23
28221تهرانسعادت آباد - بهرودآپارتمانفروش1355,100,000688,500,0001393/09/23
28222تهرانمیردامادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/09/23
28223تهرانقیطریهآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001393/09/23
28224تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1388,500,0001,173,000,0001393/09/23
28225تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393/09/23
28226تهراندروسآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001393/09/23
28234تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش75کارشناسیکارشناسی1393/09/23
12818آملآفتاب 60آپارتمانفروش1502,000,000300,000,0001393/09/21
28022آملامام رضاآپارتمانفروش901,200,000108,000,0001393/09/21
28021شهریاراندیشه فاز یکآپارتمانفروش541,750,00094,000,0001393/09/21
28019تهرانکارگر جنوبیآپارتمانفروش742,950,000218,000,0001393/09/21
21270تهراندامپزشکیآپارتمانفروش753,150,000233,000,0001393/09/20
27955تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش855,600,000476,000,0001393/09/20
27956تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش775,520,000425,000,0001393/09/20
27957تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش815,190,000420,000,0001393/09/20
27958تهراناختیاریهآپارتمانفروش677,165,000480,000,0001393/09/20
27959تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش12010,200,0001,224,000,0001393/09/20
27960تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش683,530,000240,000,0001393/09/20
27962تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش876,500,000565,500,0001393/09/20
27963تهرانآفریقاآپارتمانفروش1297,700,000993,300,0001393/09/20
27964تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393/09/20
27965تهراناقدسیهآپارتمانفروش765,000,000380,000,0001393/09/20
Page top