جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,108 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8943مشهداستاد يوسفيویلافروش2131,070,000230,000,0001390/09/29
8946مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش2101,050,000220,000,0001390/09/29
8947مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش168900,000150,000,0001390/09/29
8949مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش300700,000210,000,0001390/09/29
8952مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش2201,000,000220,000,0001390/09/29
8953مشهدآزادشهر - سيد رضيویلافروش3753,000,0001,000,000,0001390/09/29
8954مشهدالهيه - فاطميهویلافروش1701,550,000265,000,0001390/09/29
8955مشهدقاسم آباد - رستگاريویلافروش193958,000185,000,0001390/09/29
8956مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش1602,625,0004,200,000,0001390/09/29
8957مشهدآزاد شهر - دانش آموزویلافروش1052,000,000210,000,0001390/09/29
8958مشهد قاسم آباد - انديشهویلافروش192900,000180,000,0001390/09/29
8959مشهد قاسم آباد - انديشه ویلافروش200830,000175,000,0001390/09/29
8960مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش1751,200,000200,000,0001390/09/29
8961مشهدقاسم آباد - يوسفيویلافروش2131,070,000230,000,0001390/09/29
8963مشهداديب جنوبيویلافروش2251,111,000250,000,0001390/09/29
8964مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,850,000370,000,0001390/09/29
8965مشهدقاسم آباد - يوسفيکلنگیفروش171847,000145,000,0001390/09/29
8966مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش3541,180,0004,200,000,0001390/09/29
8967مشهدقاسم آباد - شريعتيمستغلاتفروش2002,500,000500,000,0001390/09/29
8968مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش1682,380,000400,000,0001390/09/29
8969مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش2551,000,000255,000,0001390/09/29
8970مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش198858,000170,000,0001390/09/29
8971مشهد اديب جنوبي ویلافروش2251,000,000225,000,0001390/09/29
8972مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش208900,000190,000,0001390/09/29
8973مشهدقاسم آباد - رستگاريویلافروش2001,350,000270,000,0001390/09/29
8974مشهد اديب جنوبيویلافروش2021,113,000225,000,0001390/09/29
8975مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش3001,000,00030,000,0001390/09/29
8976مشهد قاسم آباد - انديشه ویلافروش2401,000,000240,000,0001390/09/29
8977مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش200900,000180,000,0001390/09/29
8978مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش400750,000300,000,0001390/09/29
Page top