جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,108 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
4041تهرانشكوفه - خیابان نور آپارتمانفروش61کارشناسیکارشناسی1391/07/19
4089تهرانشکوفه - خیابان دژکامآپارتمانفروش441,540,00068,000,0001391/07/19
7197تهران17شهريور - شكوفهآپارتمانفروش501,440,00072,000,0001391/07/19
7982تهرانجمالزاده جنوبيآپارتمانفروش712,100,000145,000,0001391/07/19
8040تهرانشكوفه - كوی زمردیآپارتمانفروش691,260,00087,000,0001391/07/19
8076تهرانشكوفه - خیابان بوبركهآپارتمانفروش951,000,00095,000,0001391/07/19
12413تهرانشکوفه - نورصالحیآپارتمانفروش452,080,00095,000,0001391/07/19
12675تهرانپیروزی - خیابان نبردآپارتمانفروش662,200,000144,000,0001391/07/19
13082تهرانمنيريه - خيابان شهيد بشيریآپارتمانفروش641,920,000123,000,0001391/07/19
13088رودهنامام خمینیزمینفروش1,000120,000120,000,0001391/07/19
13095تهرانبلوار فردوس - شقايق جنوبیآپارتمانفروش622,800,000173,600,0001391/07/19
13096تهرانشمس آباد - خيابان ريحانیآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001391/07/19
13099تهران تهرانپارس - بلوار رسالتآپارتمانفروش613,200,000194,000,0001391/07/19
13011تهرانکارون - قصرالدشتمغازهفروش1249,000,0001,116,000,0001391/07/18
12951تهرانپیروزی - خیابان نیکناممغازهفروش925,739,000528,000,0001391/07/18
13003تهرانيوسف آباد - خیابان 11 اداریفروش1453,300,000478,500,0001391/07/18
13081تهرانراه آهن - خیابان مختاریآپارتمانفروش401,500,00060,000,0001391/07/18
13090همدانخیابان نظام - شهرک چمرانویلافروش216450,000,0001391/07/18
13092تهراناجاره دار - کوچه هجرتیآپارتمانفروش512,100,000107,000,0001391/07/18
632تهرانجمهوریویلافروش235کارشناسیکارشناسی1391/07/17
646تهرانجمهوریکلنگیفروش220کارشناسیکارشناسی1391/07/17
689تهرانمنیریهآپارتمانفروش620کارشناسیکارشناسی1391/07/17
792قدس شهر قدسآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1391/07/17
997تهرانجمهوریآپارتمانفروش112کارشناسیکارشناسی1391/07/17
1001تهرانمنیریهآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1391/07/17
3507تهرانجمهوري آپارتمانفروش98کارشناسیکارشناسی1391/07/17
4063تهرانجمهوريمغازهفروش10کارشناسیکارشناسی1391/07/17
7034تهرانجمهوري اداریفروش72کارشناسیکارشناسی1391/07/17
8065تهرانمنيريه - جامیآپارتمانفروش651,950,000126,750,0001391/07/17
8534تهرانجمهوري اداریفروش120کارشناسیکارشناسی1391/07/17
Page top