جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,478 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34647تبریزدارایی دومآپارتمانرهن و اجاره60200,00035,000,0001393/11/19
34168تبریزورزشآپارتمانرهن و اجاره1151,00045,000,0001393/11/14
34085کرجمهرشهرآپارتمانرهن و اجاره103500,00030,000,0001393/11/13
33993کرجشهرک ارم آپارتمانرهن و اجاره90300,00010,000,0001393/11/12
33227ریخیابان قممغازهرهن و اجاره1408,000,000100,000,0001393/11/07
30439تنکابنکرات کوتیویلارهن و اجاره3505,000,000350,0001393/10/13
30529تنکابناصلیمغازهرهن و اجاره35350,0005,000,0001393/10/13
30539تنکابنافشرهمغازهرهن و اجاره18250,0003,000,0001393/10/13
30540تنکابنافشرهمغازهرهن و اجاره28300,0004,000,0001393/10/13
30264کرج شاهین ویلا - باغستانآپارتمانرهن و اجاره50300,0008,000,0001393/10/10
29756کرجواریانشهرآپارتمانرهن و اجاره66450,0005,000,0001393/10/07
29751کرجنیلوفرآپارتمانرهن و اجاره73450,0006,000,0001393/10/07
28416پردیسپردیس آپارتمانرهن و اجاره80150,00020,000,0001393/09/26
28347کرجگوهردشت مغازهرهن و اجاره402,000,00020,000,0001393/09/24
27071ریشهر ریمغازهرهن و اجاره16400,0005,000,0001393/09/12
26522شمیراناتشمشک - لارسيآپارتمانرهن و اجاره602,000,00020,000,0001393/09/10
26524کرجفردیس مرکزیتجاریرهن و اجاره16013,500,000100,000,0001393/09/10
26430کرجفلكه 5آپارتمانرهن و اجاره68350,0008,000,0001393/09/06
23415کرجشهرک وحدتآپارتمانرهن و اجاره11050,00020,000,0001393/08/07
23468اردبیلشهرک حافظآپارتمانرهن و اجاره150750,0005,000,0001393/08/07
23471اردبیلکشاورزآپارتمانرهن و اجاره1701,000,00015,000,0001393/08/07
22846رشتبلوار قلی پورآپارتمانرهن و اجاره80250,00010,000,0001393/08/03
21774کرجمهرشهر غربیآپارتمانرهن و اجاره93350,00025,000,0001393/07/23
21211کرجاندیشه فاز 2آپارتمانرهن و اجاره85550,00010,000,0001393/07/18
19774تبریزخ ابوذرمغازهرهن و اجاره15400,0003,000,0001393/07/05
16561کرجفردیسآپارتمانرهن و اجاره85570,00011,000,0001393/06/17
15329گرگانخیابان عدالت 57آپارتمانرهن و اجاره90100,00020,000,0001393/05/21
15292کرجخیابان مطهریآپارتمانرهن و اجاره150800,00040,000,0001393/05/14
15286کرجخیابان بهرویانآپارتمانرهن و اجاره8610,00028,000,0001393/05/13
15272کرجسه راه گوهردشت - یاسر 3آپارتمانرهن و اجاره80300,00030,000,0001393/05/09
Page top